Nederlands (NL) German (DE)

Veel gestelde vragen en antwoorden


De meest gestelde vragen over recepten/bestellingen vindt u hieronder:

1. Waar is mijn recept of bestelling op dit moment?

2. Hoe kan ik een recept of bestelling plaatsen, zodanig dat dit recept zo spoedig mogelijk verwerkt kan worden door de NatuurApotheek?

3. Wat dient er op het recept te staan of welke gegevens heeft de apotheek nodig om uw recept te kunnen verwerken?

4. Wat is de snelste manier om een voedingssupplement te zoeken en te bestellen bij ons?

5. Hoe kan ik als behandelaar makkelijk allerlei kant-en-klare natuurlijke geneesmiddelen bestellen?

6. Hoe kan ik prijsinformatie bij de NatuurApotheek opvragen?

7. Kan ik de NatuurApotheek vragen een bereiding met spoed te laten maken en te laten leveren?

8. Welke speciale services kan de NatuurApotheek mij bieden?

 

Kwakzalverij - daar doet de NatuurApotheek niet aan mee!

De NatuurApotheek ondersteunt cursusdagen fytotherapie die van belang kunnen zijn voor artsen en therapeuten. Alle activiteiten die de NatuurApotheek ondersteunt hebben niets te maken met stimulering van kwakzalverij, maar beogen juist het tegenovergestelde, namelijk de verdere integratie en acceptatie van de natuurgeneeskunde in de reguliere geneeskunde. De natuurgeneeskunde heeft zich al lang bewezen en hoort onderdeel te zijn van de reguliere geneeskunst.


Cursusdagen ondersteund door de NatuurApotheek

Cursusdagen die de NatuurApotheek ondersteunt zijn bedoeld voor artsen en therapeuten die werken vanuit een natuurgeneeskundige praktijk, en dus voor behandelaars die minimaal voldoende basiskennis hebben opgedaan van het betreffende onderdeel van de natuurgeneeskunde. De werving voor deze cursussen middels email vindt door de NatuurApotheek alleen plaats naar erkende professionals, zijnde samenwerkende artsen en therapeuten die bekend zijn bij de NatuurApotheek.

De NatuurApotheek adviseert dagelijks vele patiënten altijd eerst contact op te nemen met een erkende fytotherapeut of natuurgeneeskundige arts om de juiste diagnose en behandeling te bepalen. De NatuurApotheek zal niet zelfstandig zomaar een patiënt een behandeling meegeven. De standaardwerkwijze van de NatuurApotheek is dat er op grond van een recept van een arts of therapeut liefst een natuurlijk geneesmiddel wordt geleverd aan de patiënt.

De NatuurApotheek ondersteunt actief alle opleidingen fytotherapie en orthomoleculaire therapie waar zij een relatie mee heeft opgebouwd, ter bevordering van goed gebruik van fytotherapie en orthomoleculaire therapieën. Het gaat dan vooral om opleidingen met veel kennis en ervaring die in het verleden bewezen hebben fytotherapeuten of orthomoleculaire therapeuten te kunnen opleiden van voldoende niveau (ca. HBO-niveau). Onder andere de volgende opleidingen kunnen door de NatuurApotheek worden aanbevolen:

Samenwerking tussen International Lectures, TCMA en OTCG: Nieuwe grensoverschrijdende 2-jarige Chinese kruidenopleiding

http://www.chinese-herbs-education.com/

International Lectures

http://www.internationallectures.com/

Academi Bo-Yi Traditionele Chinese Geneeswijze

http://www.bo-yi.nl/

OTCG – Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen

http://www.otcg.be/index-nl.aspx

ITCM – Institute voor TCM

http://www.stichting-itcm.nl/

Traditional Chinese Medicine Academie Nederland

http://www.tcma.nl/

SWERF – Stichting WAVAN Education and Research Foundation

https://www.swerf.nl/

Qing Bai – Academie voor Chinese Geneeswijze

https://www.qing-bai.nl/

Total Health

https://www.totalhealth.eu/content/home

Healthcare-Academy Den Hoek
http://www.healthcare-academy.nl/

Silverlinde – veterinaire natuurgeneeskunde

http://www.silverlinde.com/

Ortho Linea – Opleidingsinstituut Orthomoleculaire Geneeskunde

http://www.ortholinea.nl/

Daarnaast werkt de NatuurApotheek samen met vele beroepsverenigingen zoals Zhong, NVA, NAAV, WAVAN, MBOG, AVIG, BCND, SCwD, SNVA, NWP, VBAG, VNT, ABNG, BAF, NGOO, NVVM, Eufom, BVGA-ABMA, en nog vele anderen.


Samen weten we meer en delen we kennis over de beste praktijkervaring

De NatuurApotheek organiseert geheel zelfstandig KUP dagen. KUP staat voor KennisUitwisselings- Programma tussen voorschrijvers van fytotherapie en/of orthomoleculaire therapieën. Het idee is ontstaan om vergelijkbaar met een FTO (FarmacoTherapieOverleg) tussen artsen en apothekers dergelijke bijeenkomsten te organiseren tussen complementair werkende artsen en therapeuten, en met aardig succes. Zie voor het programma van de KUP dagen onderstaande link:

http://www.natuurapotheek.com/index.php/nieuws/nieuws-2

Alle presentaties van de KUP bijeenkomsten worden ter beschikking gesteld aan de St. Dong XI en zijn in te zien op de voor artsen en therapeuten besloten website:

www.dongxioostwest.nl


Vooruitstrevende methode voor controle op interacties met synthetische medicatie

De NatuurApotheek heeft de afgelopen jaren geheel zelfstandig een vooruitstrevende methode ontwikkeld om interacties tussen reguliere synthetische geneesmiddelen en fytotherapie op adequate wijze te kunnen beoordelen. De apotheek voert dagelijks vele malen dergelijke interactie controles geheel gratis uit op verzoek van artsen, therapeuten of patiënten. Patiënten krijgen advies over hoe zij om kunnen gaan met de combinaties van middelen die zij gebruiken. Daarbij wordt getracht de relatie tussen de patient en zijn/haar behandelaars te versterken, om zodoende de acceptatie van de natuurgeneeskunde als reguliere behandeling te bevorderen.


Second opinion voor diagnose en behandelstrategie op verzoek

Daarnaast heeft de apotheek de afgelopen jaren geheel zelfstandig geïnvesteerd om in haar werkwijze fytotherapeuten te helpen die onzeker zijn in hun diagnose en behandelstrategie. Zij kunnen de hele diagnose en behandelstrategie inzenden, waarna in de NatuurApotheek geheel gratis wordt nagegaan of er nog op- of aanmerkingen zijn te maken en of er nog andere mogelijkheden zijn (al dan niet in samenspraak met andere artsen of fytotherapeuten).


Verdere professionalisering en het bevorderen van de kwaliteit van fytotherapie

De NatuurApotheek is voorstander van een register voor geregistreerde fytotherapeuten om ook op die manier de kwaliteit van de fytotherapie in Nederland te bevorderen. Daarvoor werkt de NatuurApotheek nauw samen met de NVF, de enige wetenschappelijke vereniging wat betreft fytotherapie in Nederland, zie: http://fyto.nl/. De wetenschappelijke bibliotheek van de NatuurApotheek, opgebouwd in haar 35 jaar bestaan, staat ter beschikking van de aangesloten artsen en (fyto)therapeuten.

De NatuurApotheek werkt slechts met topkwaliteit grondstoffen en maakt haar natuurlijke bereidingen op het hoogste haalbare farmaceutische niveau, en volledig transparant voor alle aangesloten artsen en therapeuten. Zo zijn steeds alle bereidingen inclusief alle exacte gebruikte hoeveelheden en de kwaliteit van alle grondstoffen toegankelijk voor alle voorschrijvers. Er bestaan helaas nog weinig bedrijven in Nederland die een dergelijke kwaliteit en transparantie nastreven, integendeel, in de Traditionele Chinese Geneeskunst is de kwaliteit van bereidingen vaak nog ondermaats. Het gebruik van zogenaamde patentformules, waarvan de samenstelling volledig onbekend is, komt veel voor en noopt tot voorzichtigheid en controle van patiënt en voorschrijver. Bovendien kan iedere therapeut deze formules zomaar zonder informatie overal inkopen, omdat deze formules cq. producten door de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) als voedingssupplementen worden gezien. Vervolgens worden deze patentformules ook zomaar gebruikt voor TCM-behandelingen (zonder dat er ook maar iets bekend is over de kwaliteit en de toepassing van deze formules).

De NatuurApotheek steunt onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan het veilig en effectief gebruik van natuurlijke geneesmiddelen cq. fytotherapie. Ook ondersteunt de NatuurApotheek onderzoek naar de behandeling van bijwerkingen van synthetische geneesmiddelen met fytotherapie, en onderzoek waarbij de kwaliteit van leven kan verbeteren door het gebruik van fytotherapie.

Een voorbeeld van een onderzoek waar de NatuurApotheek aan mee heeft gewerkt is een vergelijkend onderzoek tussen een samengesteld plantaardig extract en hormoon therapie tijdens de menopauze: “ The effect of Chinese herbal medicines (CHM) on menopausal symptoms compared to hormone replacement therapy (HRT) and placebo”; S.H. Kwee, , H.H. Tan, A. Marsman, C. Wauters; Elsevier Maturitas, September 20, 2007, Volume 58, Issue 1, Pages 83–90, zie: http://www.maturitas.org/article/S0378-5122(07)00217-4/abstract

Op dit moment ondersteunt de NatuurApotheek onderzoek naar de anti-kanker activiteit van diverse hydrofielconcentraten. Dit onderzoek vindt plaats voorafgaand aan klinisch onderzoek naar het effect van een samengesteld hydrofielconcentraat op de kwaliteit van leven en de progressie van longkanker bij een specifieke groep longkanker patiënten.

Daarnaast is momenteel onderzoek opgestart naar de kwalitatieve en kwantitatieve samenstellingen van enkelvoudige hydrofielconcentraten in relatie tot de samenstellingen van de ruwe kruiden cq. de uitgangsmaterialen. Het doel daarvan is ook op grond van de gehaltes werkzame stoffen of marker stoffen constante sterktes hydrofielconcentraten te kunnen bereiden.

Ook is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een samengesteld plantaardig extract (hydrofiel concentraat of droog extract cq. granulaat) te registreren als plantaardig geneesmiddel in Duitsland en Nederland via de procedure voor de ‘Traditional Herbal Medicinal Products’.

Een voorbeeld van een cursusdag ondersteund door de NatuurApotheek

Een van bovenstaande opleidingen Chinese fytotherapie (OTCG) organiseert jaarlijks een kennismakingsdag over de toepassing van een aantal veel gebruikte Chinese kruidensamenstellingen. TCM-artsen en –therapeuten krijgen daarbij extra informatie over deze kruidensamenstellingen, zodat ze beter met meer kennis de betreffende samenstellingen kunnen inzetten en afstemmen op de patiënt. Deze kruidensamenstellingen (zogenaamde KAN formules) kunnen vanuit de TCM diagnose prima en verantwoordelijk worden ingezet. Het is een perfecte cursusdag om enerzijds de acupuncturist geïnteresseerd te krijgen voor een uitgebreide kruidenopleiding en anderzijds om een zo goed als mogelijke ondersteuning te bieden bij gebruik van deze formules.

Deze KAN formules worden al meer dan 30 jaar onder GMP condities geproduceerd en zijn daarmee een van de weinige Chinese kruidensamenstellingen die voldoen aan onze westerse kwaliteitsnormen, en die in Europa als ‘Traditional Herbal Medicinal Products’ geregistreerd kunnen worden, omdat ze al meer dan 30 jaar in Europa therapeutisch worden toegepast in de gewenste topkwaliteit en in dezelfde samenstelling.

Ondanks dat de formules van KAN door de NVWA worden gezien als voedingssupplement accepteert de NVWA inmiddels de stellingname van de NatuurApotheek dat het hier niet om voedingssupplementen gaat maar om natuurlijke geneesmiddelen waarbij het gewenst is patiënten niet direct toegang te geven tot deze producten.

Onderstaand een reactie van apotheker Lipperts op een brief van de NVWA hierover

 ““De voorverpakte kruidenpreparaten uit de VS (m.a.w. de KAN producten) worden niet als waren verkocht aan derden maar uitsluitend als UA geneesmiddel verstrekt. Dit houdt o.a. in dat deze middelen bij aflevering ofwel worden voorzien van een persoonlijk etiket op naam van een patiënt, en dat de aflevering wordt vastgelegd in zijn/haar farmaceutisch dossier in de apotheek, ofwel dat deze middelen in beperkte hoeveelheden op naam van een voorschrijver worden afgeleverd ten behoeve van de toepassing van deze middelen in acute situaties. De voorschrijver kan in die gevallen de medicatie direct meegeven aan de patiënt. In geen geval zijn ons voorschrijvers bekend die deze middelen in de handel brengen.

Mijn adviseurs en ikzelf zijn van mening dat de KAN producten niet-geregistreerde eigen bereide geneesmiddelen zijn. Deze middelen worden over geëtiketteerd met een Nederlands etiket wat is gemaakt met een apotheek informatie systeem (AIS) op naam van de betreffende patiënt, en wat voldoet aan de geneesmiddelwet. Dit houdt o.a. in dat de doseringsinformatie en relevante waarschuwingen op het etiket voor de patiënt worden vermeld.

De productie van deze KAN producten is uitbesteed aan de firma KAN Herb Company (USA) onder GMP condities. Op ieder origineel productetiket staat in hoofdletters: FOR PROFESSIONAL USE ONLY. De NatuurApotheek beschouwt deze producten als niet-geregistreerde eigen bereide geneesmiddelen met een zogenaamd UA afleverregime. Behalve de verplichte etiketteringseisen voor de aflevering van een geneesmiddel houdt dit ook in dat de NatuurApotheek zich vergewist van de kwaliteit van de voorschrijver van deze producten. Indien de voorschrijver geen arts is, stelt de NatuurApotheek als minimum eis dat de voorschrijver aantoonbaar voldoende kennis heeft van de Chinese geneeskunst, zodat deze producten voor de juiste indicatie kunnen worden voorgeschreven.

Aantoonbaar voldoende kennis van de Chinese geneeskunst wordt in de NatuurApotheek geïnterpreteerd als minimaal het basisjaar Chinese geneeskunst met succes afgerond met daarbij minimaal 1 van de 5 basisrichtingen van de Chinese geneeskunst met succes afgerond (acupunctuur + 2 jaar, Chinese fytotherapie + 2 jaar, voedingsleer + 1 jaar, qi gong + 1 jaar, of tuina + 1 jaar) bij een van de reguliere opleidingen in de Chinese geneeskunst in Nederland en/of België (o.a. International Lectures, Bo Yi, OTCG, TCMA, Qing Bai). Zonder deze minimale kennis over de traditionele Chinese geneeskunst is het niet mogelijk deze KAN producten op verantwoorde wijze te gebruiken, aangezien dan niet de juiste Chinese indicatie kan worden vastgesteld. Hiermee wordt extra duidelijk dat deze producten niet bedoeld zijn voor de zelfzorg van consumenten.

Door de gevolgde bestel- en afleverprocedure kunnen KAN producten dus niet zomaar via de NatuurApotheek door een Nederlandse consument worden aangeschaft, en worden uitsluitend door professionals aan patiënten voorgeschreven.

Zoals ook reeds in een eerdere reactie van ons aangegeven is het vooral de bedoeling van de NatuurApotheek om binnen de kaders van de wetgeving te werken en veilige producten te leveren, zowel levensmiddelen als geneesmiddelen””.


Samengevat
:

De NatuurApotheek zet zich actief in om NVWA (en ook IGZ – de Inspectie voor de GezondheidsZorg) duidelijk te maken dat er argumenten zijn om o.a. KAN producten niet als voedingssupplementen in de handel te brengen, en beperkt daarmee haar eigen commerciële handelen in het belang van goede fytotherapie en ter voorkoming van verkeerd gebruik van deze producten door patiënten. De NVWA heeft het standpunt van de NatuurApotheek inzake de KAN producten geaccepteerd en heeft daarmee ook impliciet aangegeven belang te zien in het juiste gebruik van fytotherapie.

Fytotherapie is gedurende het bestaan van de NatuurApotheek en ook in de vele decennia en eeuwen daarvoor gebleken een uiterst veilige en goede farmacotherapie te zijn, mits uiteraard van de juiste kwaliteit en toegepast door fytotherapeuten met voldoende kennis en inzicht van diagnosestelling en behandeling.

Uiteraard is ondersteuning van afzonderlijke cursusdagen wat betreft de toepassing van kruiden niet bedoeld als poging om een kruidenopleiding te vervangen, integendeel. De KAN herbs dag wordt al vele jaren georganiseerd door OTCG. Het gaat niet om een nieuwe activiteit van deze school. Het is een manier om acupuncturisten te enthousiasmeren om kruiden te gaan studeren en alvast kennis te laten maken met een aantal belangrijke formules. Ze gaan aan de slag met milde formules voor hen bekende TCM diagnoses.

Als er niet op allerlei wijzen wordt geprobeerd meer artsen en therapeuten fytotherapie te laten studeren, dan zijn er over 10-20 jaar geen fytotherapeuten meer in Nederland. Op universitair niveau is het al vele jaren niet meer mogelijk fytotherapie te studeren in Nederland. Mijn opdracht is o.a. om meer mensen zover te krijgen dat ze fytotherapie gaan studeren, zodat er ook meer kwalitatief goede fytotherapeuten zich kunnen ontwikkelen. Als dat niet gaat gebeuren, zal de beoefening van de fytotherapie in Nederland langzaam uitsterven, en gaan we daarin volledig afhankelijk zijn van ons omringende landen.

 

Hoe komt u in contact met ons, en waar komt u ons tegen?

U kunt ons ontmoeten op opleidingen Chinese fytotherapie, westerse fytotherapie of orthomoleculaire opleidingen, op congressen van de beroepsverenigingen in deze aandachtsgebieden, tijdens rondleidingen door de NatuurApotheek (iedere laatste woensdag van de maand), tijdens de KUP-bijeenkomsten (Kennis UitwisselingsProgramma’s) die wij speciaal organiseren voor onze voorschrijvers van fytotherapie of orthomoleculaire therapieën, tijdens symposia van opleidingen die wij sponsoren b.v. het KAN herbs- en het medicinale paddenstoelen symposium, tijdens een persoonlijk video interview dat wij inmiddels houden met ons bekende voorschrijvers en waarbij wij de video ter beschikking stellen aan de Stichting Dong XI (www.dongxioostwest.nl), of natuurlijk in een persoonlijk gesprek met onze apotheker Edwin Lipperts (je kunt hem altijd bellen of mailen en een persoonlijke afspraak maken).

 

Met vriendelijke groeten,

Drs Edwin G. Lipperts, apotheker / fytotherapeut

 

Vergoeding van de door de NatuurApotheek geleverde middelen

Van verzekeren en vergoedingen hebben wij ‘gelukkig’ geen kaas gegeten. Ieder z’n vak. Des te meer kennis hebben wij vergaard van plantaardige geneesmiddelen, orthomoleculaire middelen (vitamines, mineralen en voedingssupplementen) en van mycologische middelen (middelen met bestanddelen uit paddenstoelen). Voor vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Indien u op zoek bent naar informatie over eventuele vergoedingen door uw zorgverzekeraar van door ons geleverde producten, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als u beschikt over een goede zorgverzekeraar kan deze u binnen enkele ogenblikken de juiste informatie verschaffen. Als u twijfelt over de goede kwaliteiten en het juiste aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar wordt het wellicht tijd een klein vergelijkingsonderzoek te starten naar de voor u beste zorgverzekeraar.

Gelukkig zijn er tegenwoordig partijen die zich hierin gespecialiseerd hebben, zodat u niet zelf de vele honderden verschillende polissen met duizend verschillende voorwaarden hoeft te gaan vergelijke. U kunt onder andere terecht bij deze onafhankelijke partijen die uw wensen wat betreft uw zorgverzekering goed kunnen vergelijken met alle verschillende polissen die er zijn:


Dit zijn onafhankelijke partijen die uw wensen wat betreft uw zorgverzekering goed kunnen vergelijken met alle verschillende polissen die er zijn. Op ZorgWijzer staat een overzichtspagina met vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen die per zorgverzekeraar worden aangeboden. Bekijk deze pagina: www.zorgwijzer.nl.

Het is altijd de moeite waard bezwaar in te dienen indien onze middelen niet vergoed worden. U kunt daarvoor onze brief ‘Bezwaar tegen geen vergoeding’ gebruiken. Verzekeraars worden door uw bezwaarschrift erop geattendeerd dat er zinvolle farmacotherapeutische behandelingen bestaan waarvan zij tot heden geen kennis hebben. Voor informatie hierover kunt u uw verzekeraar contact met een van onze apothekers laten opnemen.

Indien u met uw zorgverzekeraar in gesprek wil treden wat betreft de vergoeding van de door ons geleverde middelen kunt u het beste onze ‘Adviezen bij contact met zorgverzekeraar’ ter harte nemen.

Vergoeding van Thyreoïdum

Voor informatie klik hier.